ข้ามไปยังทูลบาร์

IT SERVICE

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
(IT Outsourcing)

ข้อดีของการใช้บริการของเรา

  • ระบบไอทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มาตรฐาน เพราะดูแลทั้งระบบ ดีกว่าซ่อมเป็นครั้งๆ
  • ลดค่าใช้จ่าย ค่าบริการประหยัดกว่าจ้างไอทีประจำ
  • มืออาชีพ เราดูแลหลายบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ติดตามเทคโนโลยีตลอดเวลา
  • เครื่องสำรองระหว่างซ่อม กรณีอุปกรณ์เสีย เรามีเครื่องสำรองระหว่างซ่อมให้ฟรี
  • ซื้ออุปกรณ์ได้ในราคาถูก อุปกรณ์ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าของเรา
  • ให้คำแนะนำ ให้บริษัทของท่านพัฒนา เติบโตยิ่งขึ้นไป โดยนำไอทีเข้ามาใช้งานในองค์กร ลดการใช้คน การทำงานซ้ำซ้อน โดยช่วยแนะนำทางเลือกที่หลากหลาย ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

  • วางระบบไอที ตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์คและคอมพิวเตอร์ จัดทำผัง และบันทึกประวัติ เพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหา และวางแผนพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า
  • จัดระเบียบซอฟต์แวร์ ทางบริษัทเรา สนับสนุนให้ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะทำระเบียบเพื่อขออนุมัติลบซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานออก รวมทั้งตรวจสอบไวรัส สปายแวร์ ในเครื่องและดำเนินการ
  • แนะนำการลดค่าใช้จ่าย อุปกรณ์สิ้นเปลืองบางประเภท เช่น หมึกพิมพ์ของเครื่องปริ้นเตอร์ที่ตกรุ่น ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูง โดยจะมีการแนะนำให้ใช้หมึกทดแทนหรือซื้อเครื่องใหม่ที่คุ้มค่า ฯลฯ
  • การดูแลรายสัปดาห์ ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม ตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันไวรัส เป็นต้น
  • การสำรองข้อมูล จัดทำระบบสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเนื่องจากไวรัส
   หรืออุปกรณ์ชำรุด
  • บริหารให้คำปรึกษาด้านไอที เช่น การจัดทำเว็บไซต์ ระบบอีเมลล์องค์กร การตลาดออนไลน์

อัตราค่าบริการรายเดือนต่อ 1 สาขา

รายละเอียดการให้บริการ

  • การเข้าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จะเข้าดำเนินการเป็นประจำตามตารางด้านบน
  • กรณีเกิดปัญหา สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์และทางไลน์ ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการดังนี้
   - กรณีที่สามารถรีโมทได้ จะมีเจ้าหน้าที่รีโมทเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้
   -   กรณีที่ไม่สามารถรีโมทได้ ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการให้ลูกค้าแบ่งออกเป็น
   1. ฉุกเฉิน  (กระทบต่อการใช้งานเป็นวงกว้าง หรือกระทบต่อการทำงานหลัก)
   ส่งช่างเข้าไปดำเนินการทันที
   2. ทั่วไป (ไม่กระทบต่อการทำงานหลัก) ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ใช้เครื่อง(User)

รายละเอียดการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

  1. ดวางระบบไอทีของบริษัทใหม่ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.1  ตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
   1.2  ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่เก่าเกิน 5 ปี และนำเสนอแนวทางอัพเกรดเครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
   1.3  ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและดำเนินการตั้งค่าอัพเดทให้ทำงานอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
   1.4  ตั้งค่าระบบเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ตในบริษัทใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   1.5  จัดการดูแลข้อมูล โดยจัดทำระบบสำรองข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้เป็นระบบ
  2. ให้คำแนะนำในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไอที
   2.1  แนะนำการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน
   2.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตเป็นไฟเบอร์ออฟติก
   2.3  แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น หมึกพิมพ์ที่ราคาประหยัดและคุณภาพดี การเปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ที่ต้นทุนหมึกสูง
  3. การดูแลระบบไอทีรายสัปดาห์ Preventive maintenance (PM)
   3.1  เข้าดูแลระบบไอที ตรวจสอบการทำงานโดยรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
   3.2  ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ ตรวจสอบการอัพเดทแอนตี้ไวรัส
   3.3  ตรวจสอบการสำรองข้อมูล
  4. กรณีฉุกเฉิน สามารถโทรติดต่อและแก้ไขปัญหาทันที
   4.1  กรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาโดยการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถแก้ไขให้ทันที
   4.2  กรณีฉุกเฉินสามารถเข้าดำเนินการภายในวันที่แจ้ง